Konya avukat

7244 SAYILI YENİ TORBA KANUN YAYIMLANDI

Anasayfa > KONYA AVUKAT | MAKALELER > 7244 SAYILI YENİ TORBA KANUN YAYIMLANDI

7244 SAYILI YENİ TORBA KANUN YAYIMLANDI

7244 SAYILI YENİ TORBA KANUN YAYIMLANDI

Koronavirüs salgınının sosyal ve ekonomik hayata olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla hazırlanan Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) 15.04.2020 ve 16.04.2020 tarihli TBMM Genel Kurul Gündemlerinde kabul edilmiş ve 17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

A.Ticaret Hukukuna İlişkin Düzenlemeler

1.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen Geçici 13. madde ile;

 • Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin pay sahibi olduğu şirketler hariç olmak üzere; sermaye şirketleri, 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca %25’ine kadarını dağıtabilecektir. Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir. Cumhurbaşkanı, belirtilen süreleri 3  ay uzatabilecek veya kısaltabilecektir.
 • Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşan kısma ilişkin ödemeler 30 Eylül 2020 tarihine kadar ertelenecektir.
 • Madde kapsamındaki sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı yetkili kılınmasıyla idareye geniş bir takdir yetkisi tanınmıştır..

B. İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin Düzenlemeler

 1.4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 23. maddesinin 2. fıkrasının son cümlesine “başvurular,” ibaresinden sonra gelmek üzere “uygunluk tespitleri hariç olmak üzere” ibaresi eklenerek işverenin kısa çalışma ödeneği başvurularına yönelik uygunluk tespitlerinin kanunda belirtilen 60 günlük süreye tabi olmadığı düzenlendi.

2.4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici madde 24 ile;

 • İş Kanunu’na eklenen geçici 10. madde çerçevesinde ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilere ve 15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılmış olup, İş Kanunu’nun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden istifade edemeyen, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almayan işçilere fesih yasağı süresince ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan her gün için 39,24 Türk Lirası nakdi ücret desteği verilecektir.
 • Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere aylık brüt asgari ücret tutarında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından idari para cezası uygulanacaktır ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.
 • Nakdi ücret desteğinden yararlananlardan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, 5510 Sayılı Kanun kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılacak ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

3. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen “Geçici Madde 25” ile;

 • Yeni koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecektir ve işverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.
 • Bu madde 29 Şubat 2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

4. 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10. madde ile;

 • İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesi Torba Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyecektir. Bu 3 aylık süre içerisinde işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu kapsamda ücretsiz izne ayrılmak, işçiye geçerli sebebe dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.
 • Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.
 • Cumhurbaşkanı, fesih yasağı süresini 6 aya kadar uzatabilecektir.

5. 7244 sayılı kanunun 2. Maddesi ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreler 17 Nisan 2020’den itibaren üç ay süreyle uzatılmıştır. Cumhurbaşkanı, bu üç aylık süreyi bitiminden itibaren üç aya kadar uzatabilecektir.

6. Yine 7244 sayılı kanunun 2. Maddesi ile getirilen düzenleme ile;

 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında sendika ve konfederasyonların üye sayılarının tespitlerinin ve bu kapsamda yapılacak toplantıların normalde bu tarih her yıl 15 Mayıs olarak belirlenmiş iken; 2020 yılı için 15 Temmuz 2020 tarihi esas alınarak gerçekleştirilecektir ve en geç 31 Temmuz 2020 tarihine kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na gönderilecektir.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak tespit ise 15 Temmuz 2020 tarihi esas alınarak yapılacaktır ve Eylül ayının ilk haftasında Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.
 • Cumhurbaşkanı, bu süreleri 15 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatabilecektir. 

7. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa eklenen “Geçici Madde 18” ile;

 • Yeni koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle; bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan yaşlılar ile engellilere 3 ay süreyle gelir ölçütleri ile ağır engellilik şartı aranmadan hizmet sunulabilecektir.

C.Perakende Sektörüne ilişkin Düzenlemeler

1.6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’ a getirilen ek madde 1 ile;

 • Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamayacaktır.
 • Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacaktır.
 • Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulacaktır.

2. 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 18. Maddesi’nde yapılan düzenleme ile yukarıda bahsettiğimiz ek 1.maddeye aykırı hareket edenler açısından idari yaptırımlar getirilmiş olup;

 • Bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş fiyat artışı yapılması durumunda, 10 bin TL ila 100 bin TL arasında;
 • Piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulması durumunda, 50 bin TL ila 500 bin TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.
 • Kurul, söz konusu idari para cezalarını uygulama yetkisine sahiptir.

D.5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Mücbir sebep konulu Ek Madde 7 ile;

 • Deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile salgın hastalık veya Hazine ve Maliye Bakanlığı bilişim sistemlerinin herhangi bir nedenle çalışmaması gibi mücbir sebep hallerinde; veri, bilgi ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin yöntemler Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecektir.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı bilişim sistemleri üzerinden yürütülen işlemlerde yaşanabilecek gecikme nedeniyle ilgililere gecikme faizi, gecikme zammı ve ceza gibi yaptırımlar uygulamayacaktır.

E.5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Geçici Madde 12 ile;

 • 30/9/2020 tarihine kadar Kanun kapsamında el konulan ve bulaşıcı salgın hastalıkla mücadele ile doğrudan ilgili tıbbi cihaz ve malzemeler, test materyali, plazma, etil alkol, izopropil alkol, gliserol, maske, eldiven, tulum, galoş, kolonya, dezenfektan, dezenfeksiyon cihazları, solunum cihazı, yoğun bakım malzemesi, ilaç, aşı, ilk yardım araç-gereçleri ve bunların üretiminde kullanılan cihaz ve malzemeler, delil olarak saklanmasına gerek bulunmaması halinde yeteri kadar numune alındıktan, bunun mümkün olmaması halinde her türlü ayırt edici özelliği tespit edildikten sonra, el koyan idare veya ilgili kamu kurumu tarafından soruşturma evresinde hakim veya kovuşturma evresinde mahkemeden tahsisi talep edilebilecektir.

F.Hazineye Ait Taşınmaz Mallar ile İlgili İşlemlere İlişkin Düzenlemeler

1.7244 sayılı kanunun 1. Maddesi ile getirilen düzenleme kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeler kapsamında;

 • 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenler başvuru şartı aramaksızın 3 ay süreyle ertelenebilir.
 • Söz konusu süreler, bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatılabilir.
 • Bu alacaklar, ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecektir.

2.7244 sayılı kanunun 2. Maddesi ile Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması ve irtifak hakkı tesisi ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi ve bunlara yönelik kullanma izni verilmesi işlemlerine ilişkin ihaleler 31 Temmuz 2020 tarihine kadar elektronik ortamda yapılabilecektir.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu süreyi 3 aya kadar uzatabilecektir.

G.Belediyelere İlişkin Düzenlemeler

1.Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedeller veya tutarlara ilişkin olarak;

 • Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve birliklerde meclis; bağlı kuruluşlarda ise yetkili karar organı tasarrufuyla; 19 Mart 2020 tarihinden 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımları 3 ay ertelenebilecektir.
 • Çalışma ve Şehircilik Bakanı söz konusu süreleri 3 aya kadar uzatabilecektir.
 • Bu alacaklar, ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecektir.
 • Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilemeyecektir.

2. Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının gelir vergisi tevkifatı beyan ve ödeme süreleri ile tüm sosyal sigorta prim ödemeleri 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle ertelenecektir.

3. Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının konutlarına ve faaliyetleri durdurulan işyerlerine ilişkin su faturası borçlarının belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilecektir.

4.Büyükşehir belediyeleri ile belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere, toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak yürütülebilmesiyle sınırlı olacak şekilde, 3 ay süreyle meclis kararıyla; gelir desteği ödemesi yapabilecek, belirlenen döneme tekabül eden ruhsat, izin, hat kirası borçları faizsiz olarak 3 ay ertelenebilecektir.

H.Turizm Sektörüne İlişkin Düzenlemeler

1.1618 Sayılı Kanun kapsamında Birliğin gelirleri ve üyelerin yükümlülükleri arasında sayılan “yıllık aidat” 2020 yılında alınmayacaktır.

2. 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun maddesinde yapılan değişiklikle;

 • İşletme belgesi bir işletmeye mahsus olmak üzere tüzel kişilere verilecektir.
 • Bakanlıktan izin almak kaydıyla İşletme belgesi acenta unvanından bağımsız olarak başka bir tüzel kişiliğe devredilebilecek ve bu devrin Bakanlık siciline işlendiği tarihte hüküm ifade edecektir.
 • Devredilen işletme belgesinde yer alan acenta unvanı veya iltibasa yol açacak unvan 10 yıl içerisinde hiçbir seyahat acentasına kullandırılmayacaktır.
 • İşletme belgesini devreden tüzel kişiliğe 3 yıl içerisinde yeniden işletme belgesi verilmeyecektir.

I.Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Düzenlemeler

1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Ek Madde 45 ile;

 • Devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin döner sermaye işletmesi birimlerinden, borç karşılama yüzdeleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek oranın altında kalanlara Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilecektir.

2. 351 sayılı Yükseköğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu kapsamındaki kredi borçları 17 Nisan 2020 itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı olmak üzere;

 • Başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenecektir.
 • Gençlik ve Spor Bakanı, bu süreleri bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatabilecektir.
 • Borçlar, ertelenen süre sonunda ertelenen süre adar aylık taksitler halinde herhangi bir gecikme zammı, yurtiçi üretici fiyat endeksi uygulanmadan tahsil edilecektir.

3. 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında da yürütülmesine 11 Mart 2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebilecektir. Bu düzenleme, 10 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Torba Kanun’un Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

J.Tarımsal Faaliyetlere İlişkin Düzenlemeler

1.4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun’a eklenen geçici madde ile;

 • Tarım satış kooperatifleri birliklerinin yeniden yapılandırılan ve yılda bir taksit olmak üzere ödenen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı kredi borçları 2020 yılına ait borç taksit ödemesi, faizsiz olarak 2021 yılına ertelenmiş ve 2021 yılı dahil daha sonraki yıllarda ödenecek taksit tutarları da faizsiz olarak birer yıl ertelenmiştir.

2. 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu uyarınca lisanslı depoculuk faaliyetinde bulunmak için Bakanlıktan alınmasının zorunluluk arz ettiği depoculuk lisansına dair düzenlenen 2 yıllık geçerlilik süresi 2020 yılı içinde geçerlilik süresi dolacak olan lisanslar bakımından geçerlilik süreleri 1 yıl uzatılmıştır.

K. Enerji Sektörüne İlişkin Düzenlemeler

1.Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakların yapılandırılması kapsamında 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2.maddesi ve geçici 1.maddesi uyarınca yapılandırılmamış olan alacaklarının asıllarının tamamının;

 • 2021 yılının Eylül ayı sonuna kadar TEDAŞ’a iletilmek üzere dağıtım/perakende satış şirketlerine veya TEDAŞ’a yapılacak yazılı başvuru ve ödenmesi gereken tutarın ilk taksitinin 2021 yılının Ekim ayının son gününe kadar ödenmesi şartlarıyla bu alacakların ödenen kısmına isabet eden ferilerinin tahsilinden vazgeçilecektir.
 • Madde içeriğine uygun ödeme yapıldığı takdirde herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmayacaktır.
 • Alacaklarla ilgili olarak, 1 Şubat 2020’den 2023 yılı Ekim ayının sonu gününe kadar ilgili zamanaşımı süreleri işlemeyecektir.
 • Söz konusu alacak kapsamına dahil olup da Torba Kanun yürürlüğe giriş tarihinden önce tahsil edilen tutarların bu hükme göre red ve iadesi yapılamayacaktır.
 • Hükümdeki ödemeler süresinde gerçekleştirilmezse, söz konusu imkânlardan yararlanılamayacaktır.

L. Deniz Hukukuna İlişkin Düzenlemeler

1.4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun kapsamında ticaret gemilerine düzenlenen ve 11 Mart 2020 tarihi ile 31 Temmuz 2020 tarihi aralığında süresi dolan veya dolacak denize elverişlilik belgelerinin süresi, 1 Ağustos 2020 tarihine kadar ertelenecektir.

2.4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun kapsamında yapılacak denetlemeler 1 Ağustos 2020 tarihine kadar ertelenecektir.

3.Ticaret gemilerine düzenlenen denize elverişlilik belgelerinin süreleri ile denetlemeler 1 Ağustos 2020 tarihine kadar ertelenecektir.

M. Diğer Düzenlemeler

1.Turizm tesisi maksadıyla verilen izinler hariç olmak üzere 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince Devlet ormanlarında gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri adına verilen izinler ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince kiraya verilen mesire yerleri ve taşınmazlardan 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenecektir.

2. 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun maddesinin 2. Fıkrasında yapılan değişiklikle Türkiye Varlık Fonu Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş. ve Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler ile alt Fonlarının sağlıklı bir biçimde denetlenmesinin sağlanabilmesi için konsolide mali tablolarının hazırlanması kapsamında tarih “Haziran” yerine “Ağustos” olacaktır.

3.  Türk Ticaret Kanunu’nun 202. Maddesi, Türkiye Varlık Fonu, Şirket ile alt fonlar ve Şirketin kurduğu diğer şirketlere, tek başlarına veya üçüncü kişilerle birlikte doğrudan ya da dolaylı olarak bunlar lehine üzerinde hakimiyet tesis edilen şirketlere ve bu hakimiyetin tesisine ilişkin işlemlerle sınırlı olmak üzere bu işlemlerin taraflarına, onların doğrudan ya da dolaylı ortaklarına, iştiraklerine ve bağlı ortaklıklarına uygulanmayacaktır.

4.Dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları 31 Temmuz 2020 tarihine kadar ertelenecektir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılacaktır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam edecektir. Bu düzenleme 10 Mart 2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

5.5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na yapılan eklemelerle genel kurul toplantıları 31 Temmuz 2020 tarihine ertelenecek olup genel kurul toplantıları ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 3 ay içinde yapılacaktır. Ayrıca; Tarım ve Orman Bakanı, Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamındaki genel kurulların tehir süresini 3 aya kadar uzatabilecektir. Bu düzenleme 10 Mart 2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

6.Torba Kanun’a göre; 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nu uyarınca 2020 Mayıs ayı içinde yapılması gereken TOBB Birlik Genel Kurulu, bir sonraki yıl Genel Kurulu ile birlikte yapılacaktır.

7. 2972 Sayılı Mahalli İdareler ve Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun gereği yapılması gereken seçimler, 2020 yılında yapılmayacaktır.


  18 Nisan 2020 |  307 Görüntüleme
Anahtar Kelimeler: