Konya avukat

KVKK HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Anasayfa > KONYA AVUKAT | MAKALELER > KVKK HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

KVKK HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

KVKK HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Kişisel verilerin korunması disiplini 07.04.2016 tarihinde yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile hukukumuza dâhil edilmiştir. 6698 sayılı kanun ile asıl amaçlanan veriyi korumak, verinin kullanılmasının yasaklanması değil; verinin kim tarafından hangi amaca yönelik olarak ve nasıl kullanacağının kararını, verinin sahibinin vermesini sağlamak ve veri sahibinin bu konuda bilgi talep etme hakkını daimi kılmaktır.

Kişisel Veri Nedir Ve Türleri Nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veri, gerçek kişiye ilişkin olup, tüzel kişilere ilişkin veriler kişisel verinin tanımının dışındadır.

Kişisel veri, ilgili kişinin doğrudan kimliğini gösterebileceği gibi, o kişinin kimliğini doğrudan göstermemekle birlikte, herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm bilgileri de kapsar.

Ad soyad, doğum tarihi doğum yeri telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri müşteri şikâyet raporları, çalışan performans değerlendirme raporları, mülakat değerlendirme raporları gibi raporlar, ses veya görüntü kayıtları, resimler, kullanıcı işlem kayıtları gibi kayıtlar, özgeçmiş, bordro, fatura, banka dekontları, kredi kartı ekstreleri, nüfus cüzdanı fotokopileri gibi belgeler ve mektup kişisel veri olarak kabul edilebilir.

Özel Kişisel Veri Nedir?

Özel nitelikli kişisel veriler öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Türk hukukunda, kanun koyucu tarafından, “özel kişisel veri” olarak kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler tahdidi olarak sayılmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Kavramı Nedir?

“Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” şeklinde tanımlanmıştır (KVKK m. 3, f. I-e).” Bu tanım kapsamında bir gerçek kişiye ait verinin, internete veya elektronik kapalı bir sisteme bağlı bir bilgisayara yüklenmesiyle birlikte iletime, saklama veya imha edilmeye dair her işlemin, kişisel verinin işlenmesi olduğu rahatlıkla söylenebilir. 

İlgili Kişi Kimdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre İlgili Kişi Kavramı Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir. Korunması gereken kişi gerçek kişidir.

İlgili Kişinin Hakları Nelerdir?

Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili;

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri İşleyen Kimdir?

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen, veri sorumlusunun organizasyonu dışındaki gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanmaktadır. Bu kişiler, kişisel verileri kendisine verilen talimatlar çerçevesinde işleyen, veri sorumlusunun kişisel veri işleme sözleşmesi yapmak suretiyle yetkilendirdiği ayrı bir gerçek veya tüzel kişidir.

Veri işleyenin faaliyetleri veri işlemenin daha çok teknik kısımları ile sınırlıdır. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin kararların alınması yetkisi ise veri sorumlusuna aittir.

Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Bu kişiler, gerçek kişiler olabileceği gibi, kamu kurumları, şirketler, dernekler veya vakıflar gibi tüzel kişiler de olabilecektir. Veri sorumlusu, işleme faaliyetinin “neden” ve “nasıl” yapılacağı sorularının cevabını verecek kişidir.

Kişisel Verilerin İşlenmesine Rıza Gösterilmesi Ne Demektir?

Kişisel verilerin işlenmesinde esas olan işlemenin hukuk uygun olmasıdır. Açık rızanın veriler işlenmeye başlanmadan önce alınması gerekir. Ancak, verinin işlenmesi “açık rıza” veya bunun dışında kanunlarda işlemenin açık bir şekilde izin verildiği hukuka uygunluk sebeplerinden birisi kapsamında işlenmesi halinde veri işleme hukuka uygun hale gelir. Kişisel verinin ilgili kişinin bizzat kendisi tarafından alenileştirilmesi halinde rızaya ihtiyaç duyulmaması gerekir (KVKK m. 5, f. II-d).

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bir Yaptırım Mevcut Mu?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı davrananlara KVKK uyarınca aşağıdaki miktarlar tutarında para cezası verilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun;

a) 10 uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar,

b) 12nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

c) 15 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,

ç) 16ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, idari para cezası verilir.

 


  10 OCAK 2020 |  1709 Görüntüleme
Anahtar Kelimeler: